Re: [PM] 歷代選的御三家

看板 Marginalman
作者 Megacolon (Work for HimemoriLuna)
時間 2022-11-02 14:14:06
留言 1則留言 (1推 0噓 0→)

https://i.imgur.com/V9uZQ3k.png
御三家? 哪來三個 我只看到兩個 捏 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.196.212 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1667369648.A.5E7.html

chuchu000: 屁啦 小火龍水躍魚這麼強 11/02 14:20

您可能感興趣