Re: [閒聊] (轉載)逃不掉的無聲鈴鹿

看板 C_Chat
作者 we15963 (whiteway)
時間 2021-08-25 20:23:54
留言 0則留言 (0推 0噓 0→)

: 已經過翻譯君同意轉貼 : https://i.imgur.com/30mrRYt.jpg
: https://i.imgur.com/CEf0N6f.jpg
: https://i.imgur.com/8nV2nAI.jpg
: https://i.imgur.com/sx8rkgc.jpg
: https://i.imgur.com/DqlAVra.jpg
: https://i.imgur.com/mdu787K.jpg
: https://i.imgur.com/t3vbj5y.jpg
: https://i.imgur.com/npaEGdw.jpg
: 原譯者小屋 : https://home.gamer.com.tw/homeindex.php?owner=vermilion : 這樣應該沒問題吧?? : https://imgur.com/s80ykiM 更新後續 https://i.imgur.com/HPhWnRX.jpg
https://i.imgur.com/aQalP9c.jpg
https://i.imgur.com/avBgXut.jpg
https://i.imgur.com/qk9u7sX.jpg
待續~ 鈴鹿你是逃不掉的 乖乖上台吧~ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.131.229 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1629894236.A.E33.html

您可能感興趣